SIA “RMC Logistics”
Reģ. Nr. 40103473148
“Lielcirši”, Vētras, Mārupes novads, Latvija, LV-2167
Tel.:+371 67969555, +371 26807730
e-mail: office@rmclogistics.lv

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “RMC Logistics”

PRIVĀTUMA POLITIKA

 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “RMC Logistics” privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums (datu subjektam) informāciju par Jūsu personas datu apstrādes tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem, proti, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, kā arī citu informāciju par Jūsu veicamo personas datu apstrādi. Lūdzam Jūs uzmanīgi izlasīt Politiku un, ja Jums ir papildu jautājumi, aicinām vērsties pie mums, izmantojot šajā Politikā norādīto kontaktinformāciju.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka Politika var tikt grozīta, papildināta, atjaunota, par ko mēs Jūs informēsim, ievietojot šo informāciju mūsu mājaslapā internetā.

Mēs cienām Jūsu privātumu, tādēļ Jūsu personas datu drošība ir mūsu prioritāte. Mēs izmantojam atbilstošus organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai nodrošinātu pastāvīgu Jūsu personas datu drošību un datu apstrādes atbilstību datu aizsardzības normatīvo aktu, kā arī mūsu iekšējo noteikumu prasībām.

Mēs ievērojam personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības un katrā datu apstrādes procesā rūpējamies, lai ievāktu tikai to informāciju, kas nepieciešama šajā Politikā noteikto mērķu sasniegšanai.

Politika attiecas uz:

 1. fiziskajām personām – SIA “RMC Logistics” pakalpojumu saņēmējiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem);
 2. SIA “RMC Logistics” nodarbinātajiem;
 3. dažādu pakalpojumu sniedzēju nodarbinātajiem, kas sniedz pakalpojumus SIA “RMC Logistics”;
 4. korespondences ar SIA “RMC Logistics” iesniedzējiem un saņēmējiem;
 5. SIA “RMC Logistics” pārvaldītās interneta mājaslapas apmeklētājiem.

I. Pārzinis un tā kontaktinformācija

1.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RMC Logistics” (turpmāk – Sabiedrība), “Lielcirši”, Vētras, Mārupes novads, LV-2167, tālr.: +371 67969555, e-pasts: office@rmclogistics.lv.

1.2. Realizējot Jūsu kā datu subjekta tiesības, šādā gadījumā Jums jāraksta uz e-pastu: office@rmclogistics.lv vai uz adresi: “Lielcirši”, Vētras, Mārupes novads, LV-2167.

II. Personas datu apstrādes nolūki

2.1. Personas datu apstrādes nolūki ir:

2.1.1. pakalpojumu (sk. vairāk interneta vietnes http://www.rmclogistics.lv/pakalpojumi/ sadaļā “Pakalpojumi”) sniegšanai un administrēšanai:

 • klientu identificēšanai;
 • līguma ar klientiem sagatavošanai, noslēgšanai un izpildei;
 • grāmatvedības prasību izpildei;
 • norēķinu administrēšanai;
 • parādu piedziņai no debitoriem;
 • klientu iebildumu izskatīšanai un kvalitātes kontrolei;

klientu lojalitātes veicināšanai, apmierinātības mērījumiem.

2.1.2. normatīvo aktu prasību izpilde un personas identifikācija (tajā skaitā, bet ne tikai attiecībā uz):

 • veicot lietvedības (iesnieguma / e-pasta vēstules / pieprasījuma saņemšana, reģistrēšana, atbildes sagatavošana un nosūtīšana utt.) un grāmatvedības vešanu;
 • veicot kravas pārvadājumu, transportēšanu pakalpojumu, pilno transporta-ekspedīcijas (transportēšana, noliktavas un muitas pakalpojumi, dokumentu noformēšana) un loģistikas pakalpojumu sniegšanu un administrēšanu u.c.

2.1.3. personāla vadība, tai skaitā personāla atlase; darba līguma noslēgšana un izpilde; darba laika uzskaite; darba samaksas aprēķina un darba samaksas veikšanas nodrošināšana; grāmatvedības prasību izpilde (attiecīgu attaisnojumu dokumentu noformēšana, komandējuma noformēšana); darbinieku sociālo labumu nodrošināšana (veselības apdrošināšanas organizēšana, sadarbības partneru iesaiste, lai darbinieki saņemtu atlaides); darba pienākumu izpildes fiksēšana un kontrole u.c.

2.1.4. informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;

2.1.5. Sabiedrības administratīvās darbības nodrošināšana, tai skaitā drošības nodrošināšana Sabiedrības telpās (piemēram, pieejas kontroles sistēmu uzturēšana); sadarbības nodrošināšana ar sadarbības partneriem, valsts un pašvaldību iestādēm, sabiedriskām organizācijām, t. sk. sadarbības nodrošināšanai nepieciešamās informācijas nodošana/saņemšana;

2.1.6. Sabiedrības mājaslapu uzturēšanai un darbības uzlabošanai;

2.1.7. GPS datu apstrāde auto ekspluatācijas efektivitātes novērtēšanas un īpašuma aizsardzības vajadzībām;

2.1.8. informācijas sniegšana potenciālajiem un esošajiem klientiem par Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem un izmaiņām tajās (mārketinga nolūkiem, ja ir saņemta datu subjekta piekrišana);

2.2. Privātuma politikas 2.1.punktā minētie datu apstrādes nolūki ir indikatīvi un personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem tieši neminētiem mērķiem, kuri ir cieši saistīti ar iepriekš norādītajiem un nepieciešami normatīvo aktu prasību izpildei.

III. Personas datu apstrādes juridiskais pamats

3.1. Sabiedrība apstrādā Jūsu personas datus un īpašu kategoriju personas datus (veselības datus), pamatojoties uz sekojošiem tiesiskajiem pamatiem:

3.1.1. saskaņā ar Jūsu kā datu subjekta skaidru, brīvu un nepārprotamu piekrišanu;

3.1.2. normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu Sabiedrībai saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus nodarbinātības jomā (piemēram, obligātās veselības pārbaudes veikšana, šīs informācijas tālāka apstrāde un uzglabāšana, Regulas 9. panta otrās daļas b) punkts);

3.1.3. gadījumos, kad apstrāde ir vajadzīga, lai īstenotu vai aizstāvētu Sabiedrības likumīgās intereses tiesā (Regulas 9. panta otrās daļas f) punkts);

3.1.4. gadījumos, kad apstrāde ir vajadzīga, lai nodrošinātu Sabiedrības leģitīmās intereses (organizēt efektīvu pakalpojumu sniegšanas procesu, saņemt samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem);

3.1.5.    gadījumos, kad apstrāde ir vajadzīga līguma ar datu subjektu (pacientu) izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (Regulas 6. panta pirmās daļas b) punkts);

3.1.6. apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Sabiedrību attiecināmu juridisku pienākumu, tai skaitā, bet ne tikai attiecībā uz kravas pārvadājumu, transportēšanu pakalpojumu, pilno transporta-ekspedīcijas (transportēšana, noliktavas un muitas pakalpojumi, dokumentu noformēšana) un loģistikas pakalpojumu sniegšanu un administrēšanu.

IV. Apstradājamais personas datu apjoms

4.1. Personas datu kategorijas, ko apstrādā Sabiedrība, ir atkarīgas no fizisko personu izmantotajiem Sabiedrības pakalpojumiem un datu apstrādes nolūkiem:

4.1.1. Datu subjektam saņemot kravas pārvadājumu, transportēšanu pakalpojumu, pilno transporta-ekspedīcijas (transportēšana, noliktavas un muitas pakalpojumi, dokumentu noformēšana) un loģistikas pakalpojumus, atbilstoši normatīvo aktu prasībām Sabiedrībai ir pienākums apstrādāt datu subjekta identificējošo informāciju un ar attiecīgā pakalpojumu sniegšanu izpildi saistītā informāciju.

 • Transporta pakalpojumiem un ar to saistītiem pakalpojumiem tiek apstrādāti personas identifikācijas dati – personas vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums; deklarētā dzīvesvieta; kontaktadrese, piegādes adrese tālruņa numurs, e-pasta adrese; saziņas valoda, citi saziņas līdzekļi).
 • Pakalpojuma monitoringa ietvaros: pieteiktie un izmantotie pakalpojumi; spēkā esošie pakalpojuma līgumi; izbeigtie līgumi un to vēsture; informācija par sadarbību līguma darbības laikā; pakalpojumu līgumu izpilde un to kvalitāte (izpilde, nepienācīga izpilde, neizpilde); maksas par pakalpojumiem un to izpilde; ziņas par kredītstaistībām; parādu saistībām; to vēsturiskie dati (faktoringa vai cita ar kreditēšanu (t.sk. nomaksa, atliktie maksājumi, pēcamaksa) saistītajos gadījumos)); izrādītā interese par pakalpojumiem; iesniegtie iesniegumi, sūdzības, prasības pretenzijas, ierosinājumi;

4.1.2. Sazinoties rakstveidā ar Sabiedrību, var tikt saglabāts komunikācijas saturs un laiks, kā arī, informācija par izmantoto komunikācijas rīku (e-pasta adrese, tālruņa numurs u.tml., adrese e-pieraksta sistēmā norādītā informācija);

4.1.3. Sabiedrība veic mājaslapas apmeklējumu vēstures analīzi, izmantojot tiešsaistes identifikatorus, kā arī datu subjekta apzināti atstāto informāciju (piemēram, novērtējumu par sniegto servisu, mājas lapas apmeklējuma pieredze, pārvietošanos, informāciju par vēlmi pieteikties uz kādu no Sabiedrības nodrošinātajiem pakalpojumiem u.tml.), lai veiktu tirgus izpēti un viedokļu analīzi.

4.1.4. Personāla atlases ietvaros – visa informācija, kas ir iekļauta kandidāta iesniegtajā CV, kā arī, iegūtā informācija no personām, kas ir sniegušas atsauksmes par kandidātu, pamatojoties uz viņa sniegto piekrišanu. Gadījumā, ja kandidāts tiek uzaicināts uz darba interviju, darba intervijas laikā sniegtā informācija, aizpildītie testi un citi pārbaudes darbi;

4.1.5. Personāla vadības ietvaros: darbinieka vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņu numurs, e-pasta adrese, amats, darba alga, nostrādātais laiks, bankas konta numurs, slimības prombūtnes periodi, bērnu skaits un to dzimšanas gadi, darba pieredze, informācija par izglītību un kvalifikāciju, valodu prasmes, u.c. ar personālvadību saistītā personas datu saturoša informācija un kandidāta CV sniegtā informācija. Nodarbinātības un karjeras vēsture, informācija par veselību (obligātās veselības pārbaudes dati), par apmācībām, par ētikas pārkāpumiem, utt.

 

Sabiedrība, īstenojot datu apstrādes nolūkus, var glabāt un apstrādāt šādus Jūsu personas datu veidus:

Personu datu kategorijas

Piemēri

Identifikācijas dati

vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, personu apliecinošā dokumenta dati.

Kontaktinformācija

Adrese, tālrunis, e-pasta adreses u.c.

Klientu dati

identificējoša informācija;

informācija, kas saistīta ar izmantoto pakalpojumu (biežums, veids, apmērs, skaits u.tml.)

Darbinieku dati

Vārds, uzvārds, amats, informācija par speciālista izglītību, sasniegumiem, ieguldīto darbu attiecīgajā specialitātē, ziņojumi, sarakstes u.c.

Nodarbinātības un karjeras vēsture, informācija par veselību (obligātās veselības pārbaudes dati), par apmācībām, par ētikas pārkāpumiem, utt.

Finanšu dati

bankas konta numurs, pavadzīmes, algas vai atlīdzības apmērs, citi maksājuma dati par izmantoto Sabiedrības pakalpojumu.

Pārvaldības funkciju dati

iesniegumi, līgumi, rīkojumi u.c.

 

4.2. Konkrēts informācijas apjoms ir atkarīgs no attiecīgā sniedzamā pakalpojuma specifikas un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē pakalpojuma sniegšanas nosacījumus.

4.3. Sabiedrība apzinās, ka sniedzot savus pakalpojumus, tā apstrādā veselības datus, kas ir uzskatāmi par īpašu kategoriju personas datiem Regulas kontekstā. Tāpat Sabiedrība apstrādā datu subjekta personas datus tikai nolūkam nepieciešamajā apjomā, proti, tiek apstrādāti tikai tādi dati, kas ir nepieciešami nolūka sasniegšanai.

V. Personas datu saņēmēju kategorijas

5.1. Personas datu saņēmēju kategorijas:

 • datu subjekts;
 • Sabiedrība un tās pilnvarotie darbinieki;
 • valsts un pašvaldību institūcijas (tai skaitā, bet ne tikai tiesībsargājošās un uzraugošās iestādes (piemēram, Datu valsts inspekcija) normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
 • vietējās un ārvalsts nodokļu administrācijas iestādes nodokļu administrēšanas nolūkiem;
 • nodokļu un citas kompetentās iestādes finanšu pārskatu iesniegšanai, t.sk. konsolidētā pārskata vajadzībām;
 • valsts publiskajiem reģistriem (piemēram, komercreģistrs, parādnieku reģistrs u.c.), gadījumā, t.sk. saistību pret Sabiedrības nepienācīgas izpildes vai neizpildes gadījumā;
 • tiesas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

5.2. Lai nodrošinātu Sabiedrības tiesības, darbinieku, trešo personu un īpašuma drošību, dati var tikt nodoti arī citām kompetentām institūcijām vai tiesībsargājošajām iestādēm, taču tikai tad, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, šajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

5.3. Sabiedrības iesaistītie datu apstrādātāji var apstrādāt Jūsu personas datus tikai pēc mūsu norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem nolūkiem vai nodot citām personām bez mūsu piekrišanas. Tādas personas var būt datu bāžu programmatūras uzturētāji, datu bāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centru uzturēšanas un mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji. Katrā gadījumā datu apstrādātājiem mēs iesniedzam tikai tādu datu apjomu, kas ir nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēto pakalpojumu sniegšanai. Turklāt tiem ir jānodrošina Jūsu datu aizsardzība saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un ar mums noslēgto rakstisko vienošanos, kas cita starpā paredz jebkuru Jūsu datu neatgriezenisku dzēšanu pēc mūsu dotā uzdevuma izpildes vai sadarbības izbeigšanās.

VI. Personas datu nosūtīšana uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai un automatizēta lēmumu pieņemšana

6.1. Personas datus Sabiedrība paredz sūtīt uz trešajām valstīm, proti, ārpus ES un EEZ valstīm turpmāk minētajos gadījumos:

6.1.1. Datu nodošana, pamatojoties uz lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību.

 • Sabiedrība ir tiesīga nosūtīt personas datus uz trešo valsti, ja Eiropas Komisija ir nolēmusi, ka konkrētās valsts teritorija vai atsevišķa teritorija, vai attiecīga starptautiskā organizācija nodrošina datiem pietiekamu aizsardzības līmeni. Informāciju par Eiropas Komisijas pieņemtiem lēmumiem var noskaidrot Eiropas Komisijas mājas lapā: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/internationaltransfers/adequacy/index_en.htm.
 • Datu valsts inspekcija ir pieņēmusi 2018. gada 10. janvāra lēmumu Nr. 1-1/2 “Par valstīm, kas nodrošina tādu datu aizsardzības pakāpi, kas atbilst attiecīgajai Latvijā spēkā esošajai datu aizsardzības pakāpei”(http://www.dvi.gov.lv/lv/wp-content/uploads/Lemums_1_1_2.pdf) nolemjot, ka papildus iepriekš minētajām ES un EEZ dalībvalstīm tādu datu aizsardzības pakāpi, kas atbilst attiecīgajai Latvijā spēkā esošajai datu aizsardzības pakāpei nodrošina lēmumā minētās valstis.

6.1.2. Datu nodošana, pamatojoties uz atbilstošām garantijām

 • Ja Sabiedrībai ir nepieciešams nosūtīt personas datus uz valsti ārpus ES, bet attiecībā uz kuru Eiropas Komisija nav pieņēmusi lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību, Sabiedrība drīkst nosūtīt datus uz trešo valsti vai starptautisko organizāciju, Sabiedrība sniedz šādas atbilstošas garantijas:

1) sadarbības līgumam piemērojot Eiropas Komisijas vai uzraudzības iestādes izstrādātas (un Eiropas Komisijas apstiprinātas) standarta datu aizsardzības klauzulas, vai

2) saņemot uzraudzības iestādes atļauju, ja ar trešā valstī esošu pārzini vai apstrādātāju tiek slēgts līgums bez iepriekš minētajām apstiprinātajām standarta klauzulām.

6.1.3. Datu nodošana, pamatojoties uz izņēmuma tiesiskiem pamatiem

 • Ja Sabiedrībai ir nepieciešams nosūtīt datus uz valsti ārpus ES, bet attiecībā uz kuru Eiropas Komisija nav pieņēmusi lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību un nav nodrošinātas atbilstošas garantijas, Sabiedrība nosūta datus uz trešo valsti vai starptautisko organizāciju, ja:

1) datu subjekts ir skaidri piekritis nosūtīšanai, balstoties uz pietiekamu iepriekš sniegu informāciju par iespējamiem riskiem, ko šāda nosūtīšana varētu radīt;

2) nosūtīšana ir vajadzīga, lai izpildītu līgumu starp datu subjektu un pārzini vai īstenotu pasākumus pirms līguma noslēgšanas, kas pieņemti pēc datu subjekta pieprasījuma;

3) nosūtīšana ir vajadzīga līguma noslēgšanai starp pārzini un citu fizisku vai juridisku personu datu subjekta interesēs vai šāda līguma izpildei.

6.2. Automatizēta lēmumu pieņemšana Sabiedrībā netiek veikta.

VII. Datu subjekta tiesības

7.1. Jums ir tiesības saņemt mūsu apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kā arī tiesības iepazīties ar Jūsu personas datiem, kurus mēs apstrādājam, informāciju par datu apstrādes mērķiem, apstrādājamo datu kategoriju, datu saņēmēju kategoriju, datu apstrādes periodu, datu iegūšanas avotiem, kā arī to nozīmi un sekām.

7.1.1. Lielāko daļu no šīs informācijas mēs sniedzam Jums šajā Politikā.

7.1.2. Ja šajā Politikā norādītā informācija Jums nav pietiekama, Jūs vienmēr varat vērsties pie mums šīs Politikas 1.2. noteiktajā kārtībā.

7.2. Ja ir mainījušies mūsu rīcībā esošie dati vai Jūs redzat, ka mūsu apstrādātā informācija par Jums ir neprecīza vai nepareiza, Jums ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai izlabot.

7.3. Tajos gadījumos, kad Jūsu datus mēs apstrādājam uz Jūsu piekrišanas pamata, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, un uz Jūsu piekrišanas pamatotā datu apstrāde tiks pārtraukta. Šāda apstrāde netiks pārtraukta, ja tās veikšana ir noteikta likumā vai ar kompetentas iestādes rīkojumu vai tas, ņemot vērā apstrādes būtību, nav iespējams.

7.4. Jebkurā situācijā Jūsu doto piekrišanu un pierādījumu par to mēs varam uzglabāt arī ilgāku periodu, ja tas ir nepieciešams, lai varētu aizsargāt savas tiesības saistībā ar pret mums izteiktām prasībām, pretenzijām.

7.5. Ja Jūs uzskatāt, ka mēs apstrādājam Jūsu datus, pārkāpjot personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības, mēs aicinām vērsties tieši pie mums.

7.6. Ja Jūs nebūsiet apmierināts ar mūsu sniegto atbildi un pamatojumu vai mēs, Jūsuprāt, neveicam nepieciešamās darbības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv; Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011).

7.7. Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm.

7.8. Pastāvot atbilstošiem personas datu apstrādes normatīvajos aktos minētajiem apstākļiem, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, zūd datu apstrādes tiesiskais pamats, Jums ir tiesības lūgt, lai mēs dzēstu Jūsu personas datus. Ja vēlaties izmantot šīs tiesības, lūdzam iesniegt mums rakstisku lūgumu.

7.9. Gadījumā, ja personas dati, kurus mēs apstrādājam, ir izmantojami citiem šajā Politikā minētajiem nolūkiem, un to apstrādes tiesiskais pamats nav piekrišana, mēs varam saglabāt attiecīgo informāciju, lai nodrošinātu citu mērķu sasniegšanu.

7.10. Pastāvot attiecīgiem datu apstrādes normatīvajos aktos minētiem apstākļiem, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, Jūs apstrīdat datu precizitāti, Jūs iesniedzat iebildumus par datu apstrādi uz mūsu leģitīmo interešu pamata, Jums ir tiesības ierobežot Jūsu datu apstrādi.

7.11. Jums ir tiesības lūgt tādu datu pārnesamību, kurus Jūs mums esat iesniedzis elektroniskā formā. Saņemot Jūsu pieprasījumu par datu pārnesamību, mēs Jūsu tiesību realizāciju nodrošināsim, izsniedzot datus plaši izmantojamā un datorlasāmā formātā vai arī nosūtīsim Jūsu pieprasītos datus elektroniskā formā Jūsu izvēlētajam adresātam, ievērojot Jūsu pieprasījumā norādīto informāciju.

7.12. Tiecoties aizsargāt visu mūsu datu subjektu personas datus no nelikumīgas atklāšanas, mums, saņemot Jūsu lūgumu sniegt datus, vai īstenot citas Jūsu tiesības, būs jāpārliecinās par Jūsu identitāti. Šim mērķim mēs varam lūgt Jūs uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, kā arī, ja lūgums attiecas uz Jūsu likumiski pārstāvamo – pilnvaru vai citu pārstāvības apliecinošu dokumentu, izņemot, ja situācija pieļauj izpildīt Jūsu lūgumu bez šādas pārbaudes. Ja savu identitāti un/vai pārstāvību neapliecināsiet, mēs noraidīsim Jūsu iesniegto lūgumu.

7.13. Saņemot apstiprinājumu tam, ka esat tiesīgi izpildīt Jūsu lūgumu, mēs apņemamies nekavējoties, taču ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Jūsu lūguma saņemšanas un pārbaudes procedūras beigām, sniegt Jums informāciju par Jūsu lūguma izpildes virzību.

7.14. Ja Jūsu lūgums ir iesniegts ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, arī atbildi mēs Jums sniegsim ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad tas nebūs iespējams, piemēram, lielā informācijas apjoma dēļ vai ja Jūs lūgsiet Jums atbildēt citā veidā.

7.15. Ja būsim spiesti noraidīt Jūsu lūgumu normatīvajos aktos norādīto apstākļu dēļ, mēs Jūs rakstveidā informēsim par atteikumu, attiecīgi to pamatojot.

VIII. Personas datu drošība

8.1. Mēs izmantojam dažādas drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu Jūsu personīgo informāciju no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas. Personas dati ir pieejami tikai tām personām, kurām tas ir nepieciešams darba pienākumu izpildei un tikai nepieciešamajā apjomā. Ar visām personām, kurām ir pieeja veselības un ģenētiskajiem datiem, ir noslēgti konfidencialitātes līgumi, kā arī šīs personas ir informētas par personas datu aizsardzības noteikumiem un regulāri tiek apmācītas.

8.2. Mūsu izvēlētie pakalpojumu sniedzēji ir rūpīgi atlasīti, mēs no tiem pieprasām, lai tie izmantotu atbilstošus līdzekļus, kas aizsargātu Jūsu datu konfidencialitāti un nodrošinātu Jūsu personīgās informācijas drošību. Tomēr, ja informāciju pārraida ar internetu vai mobiliem sakariem, tās drošību pilnībā nevar garantēt, tādējādi Jums patstāvīgi jāizvērtē ar informācijas konfidencialitāti saistītie riski un tie jāuzņemas, ja nolemjat mums nodot jebkādu informāciju norādītajos veidos.

IX. Personas datu glabāšana

9.1. Sabiedrība saskaņā ar Sabiedrības lietu nomenklatūru glabā personas datus ne ilgāk, kā nepieciešams attiecīgā personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai.

9.2. Sabiedrība, izvēloties kritērijus  personas datu glabāšanai, ņem vērā zemāk norādītos apstākļus: 

9.2.1. vai personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;

9.2.2. kādu periodu attiecīgos personas datus ir nepieciešams glabāt, lai nodrošinātu Sabiedrības vai trešās personas leģitīmo interešu realizāciju un aizsardzību;

9.2.3. kamēr nav atsaukta personas sniegtā piekrišana personas datu apstrādei un nepastāv kāds cits tiesiskais pamats datu apstrādei, piemēram, lai izpildītu Sabiedrībai saistošus pienākumus;

9.2.4. Sabiedrībai nepieciešams aizsargāt datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā dzīvību un veselību.

9.3. Sniedzot pakalpojumus, Sabiedrība ievēro speciālos normatīvos aktus, kas nosaka tā pienākumu saglabāt atsevišķus datus. Ja vēlaties uzzināt detalizētu informāciju lūdzam sazināties ar Sabiedrību, izmantojot augstāk norādīto kontaktinformāciju;

9.4. Ienākošās un izejošās komunikācijas (e-pasta vēstules, pasta vēstules) uzskaite, lai nodrošinātu Sabiedrības leģitīmo interešu ievērošanu, tiks glabāta periodu, kas nepārsniedz piecus gadus, ja vien attiecīgajā komunikācijā netiks atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas, iespējami, palīdzēs Sabiedrībai vai trešajām personām nodrošināt to tiesiskās intereses. Šajā gadījumā, attiecīgais dokuments var tikt saglabāts līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim.

9.5. Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti, ja vien saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepastāvēs pienākums tos glabāt.

9.6. Ilgāka īpaši šajā Politikā norādīto Jūsu personas datu uzglabāšana var tikt īstenota tikai tad, ja:

9.6.1. tas ir nepieciešams, lai mēs varētu nodrošināt savu tiesību aizsardzību saistībā ar prasījumiem, pretenzijām vai prasībām;9.6.2. ir pamatotas aizdomas par nelikumīgām darbībām, kuru dēļ veicama izmeklēšana;

9.6.3. Jūsu dati ir nepieciešami pienācīgai strīda, sūdzības izskatīšanai.

X. Personas datu sniegšanas nepieciešamība

10.1. Iegūtie personas dati tiek izmantoti attiecīgo pakalpojumu sniegšanai un Sabiedrības funkciju realizācijai, tam nepieciešamajā apjomā, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Gadījumā, ja personas dati netiek sniegti, Sabiedrībai nav tiesiska pamata sniegt datu subjektam attiecīgo pakalpojumu.

XI. Izmaiņas privātuma politikā

11.1. Sabiedrība patur tiesības veikt izmaiņas savā Privātuma politiku, ja mainās noteikti apstākļi, kuri iespaido personas datu apstrādes regulējumu. Sabiedrība iesaka apmeklēt šo sadaļu regulāri, lai uzzinātu aktuālo informāciju.

11.2. Sabiedrība saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas Sabiedrības mājaslapā.

 

Sastādīja Jānis Karšenieks2019. gada 17. aprīlī

SIA “RMC Logistics”
Reģ. Nr. 40103473148
“Lielcirši”, Vētras, Mārupes novads, Latvija, LV-2167
Tel.:+371 67969555, +371 26807730
e-mail: office@rmclogistics.lv

PAZIŅOJUMS

Par personas datu apstrādes aspektiem un saglabāšanu personāla atlases procesā

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RMC Logistics”, reģistrācijas numurs: 40103473148, juridiskā adrese: “Lielcirši”, Vētras, Mārupes novads, LV-2167, tālr.: +371 67969555, e-pasts: office@rmclogistics.lv, (turpmāk – Sabiedrība), kā pārzinis par personas datu apstrādi personāla atlases procesā informē Jūs par to, ka:

1. Personas dati

Visa informācija, kas ir iekļauta Jūsu iesniegtajā CV, kā arī, iegūtā informācija no personām, kas ir sniegušas atsauksmes par Jums un Jūs esat nepārprotamā veidā atļāvis/-usi sazināties ar attiecīgajām personām. Gadījumā, ja Jūs tiksiet uzaicināts/-a uz darba interviju, darba intervijas laikā sniegtā informācija, aizpildītie testi un citi pārbaudes darbi ir atzīstami par Jūsu personas datiem.

2. Personas datu apstrādes mērķis jeb nolūks

Sabiedrības personāla atlasei un savu leģitīmo interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi.

3. Datu apstrādes tiesiskais pamats

3.1. Jums ir brīva izvēle piedalīties konkursā uz izsludināto vakanci (datu apstrādes tiesiskais pamats – Jūsu piekrišana).

3.2. Saņemot Jūsu pieteikumu, Sabiedrībai rodas leģitīma interese apstrādāt Jūsu saņemto pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. Strīdus gadījumā atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi.

4. Personas datu saņēmēji

Gadījumā, ja tiek saņemtas sūdzības par konkrēto atlases procesu, tad atlases procesā iegūtā un apstrādātā informācija (Jūsu personas dati) var tikt nodota tiesībsargājošajām vai uzraugošajām institūcijām (piemēram, Datu valsts inspekcijai), kā arī tiesai.

5. Personas datu nosūtīšana uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai un automatizēta lēmumu pieņemšana

5.1. Personāla atlases procesā personas datus Sabiedŗība neparedz sūtīt uz trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām.

5.2. Automatizēta lēmumu pieņemšana personāla atlases procesā Sabiedrībā netiek veikta.

6. Glabāšana

6.1. Visa informācija, kas iegūta, kandidātam piesakoties konkrētajai vakancei un/vai, sniedzot papildus informāciju, piemēram, pārrunu laikā, tiks glabāta ne ilgāk kā sešus mēnešus pēc konkrētā atlases procesa pabeigšanas, lai nodrošinātu Sabiedrības leģitīmās intereses. Sabiedrība, ievērojot datu minimizācijas principu, pēc leģitīmās intereses sasniegšanas, apņemas dzēst attiecīgo informāciju.

6.2. Gadījumā, ja Sabiedrība saņem sūdzības par konkrēto atlases procesu, tad visa atlases procesā apstrādātā informācija (Jūsu personas dati) tiks saglabāta:

6.2.1. līdz ar sūdzības izskatīšanu kompetentajā iestādē uzsāktā procesā galīgā lēmuma spēkā stāšanas dienas, ja tas netiek pārsūdzēts vai apstrīdēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā, vai

6.2.2. līdz galīgā tiesas sprieduma spēkā stāšanās brīdim.

7. Datu subjekta (kandidāta) tiesības

7.1. Jums ir tiesības piekļūt saviem datiem, pieprasīt datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret savu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību un datu labošanu. Tāpat, Jums ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē̄ (Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, info@dvi.gov.lv) ar sūdzību par Sabiedrības rīcību, ja tas pārkāpj Jūsu kā datu subjekta tiesības, atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē personas datu aizsardzību.

7.2. Ievērojot to, ka tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir Jūsu piekrišana un Sabiedrības leģitīmās intereses, Jums ir tiesības pieprasīt datu dzēšanu.

Sastādīja Jānis Karšenieks

Atzīmēt savu atbildi ar “X”:

Iepazīstoties ar iepriekš minēto informāciju, vēlos, lai Sabiedrība kā personas datu pārzinis saglabā atlases procesā iegūto informāciju par mani, lai izvērtētu pieejamo informāciju un sazinātos ar mani citu vakanču gadījumā, ievērojot šajā paziņojumā minētos apsvērumus. Apzinos, ka, sazinoties ar mani saistībā ar citām vakancēm un man apstiprinot savu vēlmi turpināt dalību jaunajā atlases procesā, tiks uzskatīts, ka es esmu pieteicies/-kusies uz jauno vakanci.

 

□     piekrītu      □    nepiekrītu

 

Parakstot šo pieteikumu, apliecinu, ka esmu iepazinies ar zemāk norādītajiem nosacījumiem par personas datu apstrādes aspektiem.

 

_____________________________ (Vārds, Uzvārds)

                     (paraksts)

 

 

Datums: ______.______.____________

SIA “RMC Logistics”
Reģ. Nr. 40103473148
“Lielcirši”, Vētras, Mārupes novads, Latvija, LV-2167
Tel.:+371 67969555, +371 26807730
e-mail: office@rmclogistics.lv

PAZIŅOJUMS

Par personas datu apstrādes aspektiem un saglabāšanu pieprasītās informācijas (atbildes) saņemšanai

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RMC Logistics”, reģistrācijas numurs: 40103473148, juridiskā adrese: “Lielcirši”, Vētras, Mārupes novads, LV-2167, tālr.: +371 67969555, e-pasts: office@rmclogistics.lv (turpmāk – Sabiedrība), kā pārzinis par personas datu apstrādi personāla atlases procesā informē Jūs par to, ka:

 

1. Personas dati

Visa informācija, kas ir iekļauta Jūsu e-pastā, ar drošu elektronisko parakstu parakstītajā vai pašrocīgi parakstītajā iesniegumā, kā arī, iegūtā informācija no Sabiedrības esošām sistēmām un datu bāzēm, kurās atrodas (tiek glabāti) Jūsu personas dati, kas nepieciešami, lai apstrādātu Jūsu pieprasījumu. Informāciju par Jūsu personas datu veidiem, kas ir Sabiedrības rīcībā, Jūs varat iegūt, realizējot savas kā datu subjekta piekļuves tiesības.

 

2. Personas datu apstrādes mērķis jeb nolūks

Informācijas (atbildes) sniegšanai un savu leģitīmo interešu (piemēram, nodrošināties ar pierādījumu, ka atbilde ir sniegta) nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar informācijas (atbildes) sniegšanu.

 

3. Datu apstrādes tiesiskais pamats

3.1. Jums ir brīva izvēle vērsties Sabiedrībā informācijas (atbildes) saņemšanai, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz dokumenta juridiskā spēka esību un pamatojumu (datu apstrādes tiesiskais pamats – uz pārzini attiecināmo juridisko pienākumu izpilde). Neievērojot dokumenta juridiskā spēka un pamatojuma prasības, Sabiedrība nespēs izskatīt un izvērtēt Jūsu e-pastā, ar drošu elektronisko parakstu parakstītajā vai pašrocīgi parakstītajā iesniegumā ietverto lūgumu pēc būtības.

3.2. Saņemot Jūsu e-pastu un/vai iesniegumu, ja to saturs nav saistīts ar personas datu aizsardzību, Sabiedrībai rodas leģitīma interese apstrādāt Jūsu saņemto e-pastu un/vai iesniegumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju un sniedzot Jums atbildi. Strīdus gadījumā informācijas (atbildes) sniegšanas procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi un atbildes sniegšanas faktu un tās saturu.

3.3. Saņemot Jūsu e-pastu un/vai iesniegumu, ja to saturs ir tieši saistīts ar personas datu aizsardzību, Sabiedrībai ir jāizpilda uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, proti, sniegt pamatotu un argumentētu atbildi uz datu subjekta pieprasījumu, realizējot datu subjekta tiesības. Strīdus gadījumā informācijas (atbildes) sniegšanas procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi un atbildes sniegšanas faktu un tās saturu.

4. Personas datu saņēmēji

Gadījumā, ja tiek saņemtas sūdzības par informācijas (atbildes) sniegšanas procesu, tad šī procesā iegūtā un apstrādātā informācija (Jūsu personas dati) var tikt nodota tiesībsargājošajām vai uzraugošajām institūcijām (piemēram, Datu valsts inspekcijai, Patērētāju tiesību aizsardzības centram u.tml.), kā arī tiesai.

5. Personas datu nosūtīšana uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai un automatizēta lēmumu pieņemšana

5.1. Informācijas (atbildes) sniegšanas procesā personas datus Sabiedrība neparedz sūtīt uz trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām.

5.2. Automatizēta lēmumu pieņemšana informācijas (atbildes) sniegšanas procesā Sabiedrībā netiek veikta.

6. Glabāšana

6.1. Visa informācija, kas iegūta informācijas (atbildes) sniegšanas procesā, ja tas ir saistīts ar personas datu aizsardzību, tiks glabāta ne ilgāk kā piecus gadus pēc atbildes sniegšanas dienas, lai nodrošinātu Sabiedrības leģitīmās intereses. Sabiedrība ievērojot datu minimizācijas principu, pēc leģitīmās intereses sasniegšanas, apņemas dzēst attiecīgo informāciju.

6.2. Visa informācija, kas iegūta informācijas (atbildes) sniegšanas procesā, ja tas nav saistīts ar personas datu aizsardzību, tiks glabāta ne ilgāk kā desmit gadus pēc atbildes sniegšanas dienas, lai nodrošinātu Sabiedrības leģitīmās intereses. Sabiedrība ievērojot datu minimizācijas principu, pēc leģitīmās intereses sasniegšanas, apņemas dzēst attiecīgo informāciju.

6.3. Gadījumā, ja Sabiedrība saņem sūdzības par konkrēto informācijas (atbildes) sniegšanas procesu, tad visa šī procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta līdz ar sūdzības izskatīšanu kompetentajā iestādē uzsāktā procesā galīgā lēmuma spēkā stāšanas dienas, ja tas netiek pārsūdzēts vai apstrīdēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā, vai līdz galīgā tiesas sprieduma spēkā stāšanās brīdim.

7. Datu subjekta (kandidāta) tiesības

Jums ir tiesības piekļūt saviem datiem, pieprasīt datu apstrādes ierobežošanu, dzēšanu vai iebilst pret savu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu labošanu. Tāpat, Jums ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē̄ (Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, www.dvi.lv) ar sūdzību par Sabiedrības rīcību, ja tā pārkāpj Jūsu kā datu subjekta tiesības, atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē personas datu aizsardzību.

Sastādīja Jānis Karšenieks

2019. gadā 17. aprīlī


SIA “RMC-TRANSPORTS”
Reģ. Nr. 40003145516
“Lielcirši”, Vētras, Mārupes novads, Latvija, LV-2167
Tel.:+371 67969555, +371 26807730
e-mail: office@rmclogistics.lv

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “RMC-TRANSPORTS”

PRIVĀTUMA POLITIKA

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “RMC-TRANSPORTS” privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums (datu subjektam) informāciju par Jūsu personas datu apstrādes tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem, proti, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, kā arī citu informāciju par Jūsu veicamo personas datu apstrādi. Lūdzam Jūs uzmanīgi izlasīt Politiku un, ja Jums ir papildu jautājumi, aicinām vērsties pie mums, izmantojot šajā Politikā norādīto kontaktinformāciju.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka Politika var tikt grozīta, papildināta, atjaunota, par ko mēs Jūs informēsim, ievietojot šo informāciju mūsu mājaslapā internetā.

Mēs cienām Jūsu privātumu, tādēļ Jūsu personas datu drošība ir mūsu prioritāte. Mēs izmantojam atbilstošus organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai nodrošinātu pastāvīgu Jūsu personas datu drošību un datu apstrādes atbilstību datu aizsardzības normatīvo aktu, kā arī mūsu iekšējo noteikumu prasībām.

Mēs ievērojam personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības un katrā datu apstrādes procesā rūpējamies, lai ievāktu tikai to informāciju, kas nepieciešama šajā Politikā noteikto mērķu sasniegšanai.

Politika attiecas uz:

 1. fiziskajām personām – SIA “RMC-TRANSPORTS” pakalpojumu saņēmējiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem);
 2. SIA “RMC-TRANSPORTS” nodarbinātajiem;
 3. dažādu pakalpojumu sniedzēju nodarbinātajiem, kas sniedz pakalpojumus SIA “RMC-TRANSPORTS”;
 4. korespondences ar SIA “RMC-TRANSPORTS” iesniedzējiem un saņēmējiem;
 5. SIA “RMC-TRANSPORTS” pārvaldītās interneta mājaslapas apmeklētājiem.

I. Pārzinis un tā kontaktinformācija

1.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RMC-TRANSPORTS” (turpmāk – Sabiedrība), “Lielcirši”, Vētras, Mārupes novads, LV-2167, tālr.: +371 67969555, e-pasts: office@rmclogistics.lv.

1.2 Realizējot Jūsu kā datu subjekta tiesības, šādā gadījumā Jums jāraksta uz e-pastu: office@rmclogistics.lv vai uz adresi: “Lielcirši”, Vētras, Mārupes novads, LV-2167.

II. Personas datu apstrādes nolūki

2.1. Personas datu apstrādes nolūki ir:

2.1.1. pakalpojumu (sk. vairāk interneta vietnes http://www.rmclogistics.lv/pakalpojumi/ sadaļā “Pakalpojumi”) sniegšanai un administrēšanai:

 • klientu identificēšanai;
 • līguma ar klientiem sagatavošanai, noslēgšanai un izpildei;
 • grāmatvedības prasību izpildei;
 • norēķinu administrēšanai;
 • parādu piedziņai no debitoriem;
 • klientu iebildumu izskatīšanai un kvalitātes kontrolei;
 • klientu lojalitātes veicināšanai, apmierinātības mērījumiem.

2.1.2. normatīvo aktu prasību izpilde un personas identifikācija (tajā skaitā, bet ne tikai attiecībā uz):

 • veicot lietvedības (iesnieguma / e-pasta vēstules / pieprasījuma saņemšana, reģistrēšana, atbildes sagatavošana un nosūtīšana utt.) un grāmatvedības vešanu;
 • veicot kravas pārvadājumu, transportēšanu pakalpojumu, pilno transporta-ekspedīcijas (transportēšana, noliktavas un muitas pakalpojumi, dokumentu noformēšana) un loģistikas pakalpojumu sniegšanu un administrēšanu u.c.

2.1.3. personāla vadība, tai skaitā personāla atlase; darba līguma noslēgšana un izpilde; darba laika uzskaite; darba samaksas aprēķina un darba samaksas veikšanas nodrošināšana; grāmatvedības prasību izpilde (attiecīgu attaisnojumu dokumentu noformēšana, komandējuma noformēšana); darbinieku sociālo labumu nodrošināšana (veselības apdrošināšanas organizēšana, sadarbības partneru iesaiste, lai darbinieki saņemtu atlaides); darba pienākumu izpildes fiksēšana un kontrole u.c.

2.1.4. informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;

2.1.5. Sabiedrības administratīvās darbības nodrošināšana, tai skaitā drošības nodrošināšana Sabiedrības telpās (piemēram, pieejas kontroles sistēmu uzturēšana); sadarbības nodrošināšana ar sadarbības partneriem, valsts un pašvaldību iestādēm, sabiedriskām organizācijām, t. sk. sadarbības nodrošināšanai nepieciešamās informācijas nodošana/saņemšana;

2.1.6. Sabiedrības mājaslapu uzturēšanai un darbības uzlabošanai;

2.1.7. GPS datu apstrāde auto ekspluatācijas efektivitātes novērtēšanas un īpašuma aizsardzības vajadzībām;

2.1.8. informācijas sniegšana potenciālajiem un esošajiem klientiem par Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem un izmaiņām tajās (mārketinga nolūkiem, ja ir saņemta datu subjekta piekrišana);

2.2. Privātuma politikas 2.1.punktā minētie datu apstrādes nolūki ir indikatīvi un personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem tieši neminētiem mērķiem, kuri ir cieši saistīti ar iepriekš norādītajiem un nepieciešami normatīvo aktu prasību izpildei.

III. Personas datu apstrādes juridiskais pamats

3.1. Sabiedrība apstrādā Jūsu personas datus un īpašu kategoriju personas datus (veselības datus), pamatojoties uz sekojošiem tiesiskajiem pamatiem:

3.1.1. saskaņā ar Jūsu kā datu subjekta skaidru, brīvu un nepārprotamu piekrišanu;

3.1.2. normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu Sabiedrībai saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus nodarbinātības jomā (piemēram, obligātās veselības pārbaudes veikšana, šīs informācijas tālāka apstrāde un uzglabāšana, Regulas 9. panta otrās daļas b) punkts);

3.1.3. gadījumos, kad apstrāde ir vajadzīga, lai īstenotu vai aizstāvētu Sabiedrības likumīgās intereses tiesā (Regulas 9. panta otrās daļas f) punkts);

3.1.4. gadījumos, kad apstrāde ir vajadzīga, lai nodrošinātu Sabiedrības leģitīmās intereses (organizēt efektīvu pakalpojumu sniegšanas procesu, saņemt samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem);

3.1.5.    gadījumos, kad apstrāde ir vajadzīga līguma ar datu subjektu (pacientu) izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (Regulas 6. panta pirmās daļas b) punkts);

3.1.6. apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Sabiedrību attiecināmu juridisku pienākumu, tai skaitā, bet ne tikai attiecībā uz kravas pārvadājumu, transportēšanu pakalpojumu, pilno transporta-ekspedīcijas (transportēšana, noliktavas un muitas pakalpojumi, dokumentu noformēšana) un loģistikas pakalpojumu sniegšanu un administrēšanu.

IV. Apstradājamais personas datu apjoms

4.1. Personas datu kategorijas, ko apstrādā Sabiedrība, ir atkarīgas no fizisko personu izmantotajiem Sabiedrības pakalpojumiem un datu apstrādes nolūkiem:

4.1.1. Datu subjektam saņemot kravas pārvadājumu, transportēšanu pakalpojumu, pilno transporta-ekspedīcijas (transportēšana, noliktavas un muitas pakalpojumi, dokumentu noformēšana) un loģistikas pakalpojumus, atbilstoši normatīvo aktu prasībām Sabiedrībai ir pienākums apstrādāt datu subjekta identificējošo informāciju un ar attiecīgā pakalpojumu sniegšanu izpildi saistītā informāciju.

 • Transporta pakalpojumiem un ar to saistītiem pakalpojumiem tiek apstrādāti personas identifikācijas dati – personas vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums; deklarētā dzīvesvieta; kontaktadrese, piegādes adrese tālruņa numurs, e-pasta adrese; saziņas valoda, citi saziņas līdzekļi).
 • Pakalpojuma monitoringa ietvaros: pieteiktie un izmantotie pakalpojumi; spēkā esošie pakalpojuma līgumi; izbeigtie līgumi un to vēsture; informācija par sadarbību līguma darbības laikā; pakalpojumu līgumu izpilde un to kvalitāte (izpilde, nepienācīga izpilde, neizpilde); maksas par pakalpojumiem un to izpilde; ziņas par kredītstaistībām; parādu saistībām; to vēsturiskie dati (faktoringa vai cita ar kreditēšanu (t.sk. nomaksa, atliktie maksājumi, pēcapmaksa) saistītajos gadījumos)); izrādītā interese par pakalpojumiem; iesniegtie iesniegumi, sūdzības, prasības pretenzijas, ierosinājumi;

4.1.2. Sazinoties rakstveidā ar Sabiedrību, var tikt saglabāts komunikācijas saturs un laiks, kā arī, informācija par izmantoto komunikācijas rīku (e-pasta adrese, tālruņa numurs u.tml., adrese e-pieraksta sistēmā norādītā informācija);

4.1.3. Sabiedrība veic mājaslapas apmeklējumu vēstures analīzi, izmantojot tiešsaistes identifikatorus, kā arī datu subjekta apzināti atstāto informāciju (piemēram, novērtējumu par sniegto servisu, mājas lapas apmeklējuma pieredze, pārvietošanos, informāciju par vēlmi pieteikties uz kādu no Sabiedrības nodrošinātajiem pakalpojumiem u.tml.), lai veiktu tirgus izpēti un viedokļu analīzi.

4.1.4. Personāla atlases ietvaros – visa informācija, kas ir iekļauta kandidāta iesniegtajā CV, kā arī, iegūtā informācija no personām, kas ir sniegušas atsauksmes par kandidātu, pamatojoties uz viņa sniegto piekrišanu. Gadījumā, ja kandidāts tiek uzaicināts uz darba interviju, darba intervijas laikā sniegtā informācija, aizpildītie testi un citi pārbaudes darbi;

4.1.5. Personāla vadības ietvaros: darbinieka vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņu numurs, e-pasta adrese, amats, darba alga, nostrādātais laiks, bankas konta numurs, slimības prombūtnes periodi, bērnu skaits un to dzimšanas gadi, darba pieredze, informācija par izglītību un kvalifikāciju, valodu prasmes, u.c. ar personālvadību saistītā personas datu saturoša informācija un kandidāta CV sniegtā informācija. Nodarbinātības un karjeras vēsture, informācija par veselību (obligātās veselības pārbaudes dati), par apmācībām, par ētikas pārkāpumiem, utt.

Sabiedrība, īstenojot datu apstrādes nolūkus, var glabāt un apstrādāt šādus Jūsu personas datu veidus:

Personu datu kategorijas

Piemēri

Identifikācijas dati

vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, personu apliecinošā dokumenta dati.

Kontaktinformācija

Adrese, tālrunis, e-pasta adreses u.c.

Klientu dati

identificējoša informācija;

informācija, kas saistīta ar izmantoto pakalpojumu (biežums, veids, apmērs, skaits u.tml.)

Darbinieku dati

Vārds, uzvārds, amats, informācija par speciālista izglītību, sasniegumiem, ieguldīto darbu attiecīgajā specialitātē, ziņojumi, sarakstes u.c.

Nodarbinātības un karjeras vēsture, informācija par veselību (obligātās veselības pārbaudes dati), par apmācībām, par ētikas pārkāpumiem, utt.

Finanšu dati

bankas konta numurs, pavadzīmes, algas vai atlīdzības apmērs, citi maksājuma dati par izmantoto Sabiedrības pakalpojumu.

Pārvaldības funkciju dati

iesniegumi, līgumi, rīkojumi u.c.

4.2. Konkrēts informācijas apjoms ir atkarīgs no attiecīgā sniedzamā pakalpojuma specifikas un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē pakalpojuma sniegšanas nosacījumus.

4.3. Sabiedrība apzinās, ka sniedzot savus pakalpojumus, tā apstrādā veselības datus, kas ir uzskatāmi par īpašu kategoriju personas datiem Regulas kontekstā. Tāpat Sabiedrība apstrādā datu subjekta personas datus tikai nolūkam nepieciešamajā apjomā, proti, tiek apstrādāti tikai tādi dati, kas ir nepieciešami nolūka sasniegšanai.

V. Personas datu saņēmēju kategorijas

5.1. Personas datu saņēmēju kategorijas:

 • datu subjekts;
 • Sabiedrība un tās pilnvarotie darbinieki;
 • valsts un pašvaldību institūcijas (tai skaitā, bet ne tikai tiesībsargājošās un uzraugošās iestādes (piemēram, Datu valsts inspekcija) normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
 • vietējās un ārvalsts nodokļu administrācijas iestādes nodokļu administrēšanas nolūkiem;
 • nodokļu un citas kompetentās iestādes finanšu pārskatu iesniegšanai, t.sk. konsolidētā pārskata vajadzībām;
 • valsts publiskajiem reģistriem (piemēram, komercreģistrs, parādnieku reģistrs u.c.), gadījumā, t.sk. saistību pret Sabiedrības nepienācīgas izpildes vai neizpildes gadījumā;
 • tiesas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

5.2. Lai nodrošinātu Sabiedrības tiesības, darbinieku, trešo personu un īpašuma drošību, dati var tikt nodoti arī citām kompetentām institūcijām vai tiesībsargājošajām iestādēm, taču tikai tad, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, šajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

5.3. Sabiedrības iesaistītie datu apstrādātāji var apstrādāt Jūsu personas datus tikai pēc mūsu norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem nolūkiem vai nodot citām personām bez mūsu piekrišanas. Tādas personas var būt datu bāžu programmatūras uzturētāji, datu bāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centru uzturēšanas un mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji. Katrā gadījumā datu apstrādātājiem mēs iesniedzam tikai tādu datu apjomu, kas ir nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēto pakalpojumu sniegšanai. Turklāt tiem ir jānodrošina Jūsu datu aizsardzība saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un ar mums noslēgto rakstisko vienošanos, kas cita starpā paredz jebkuru Jūsu datu neatgriezenisku dzēšanu pēc mūsu dotā uzdevuma izpildes vai sadarbības izbeigšanās.

VI. Personas datu nosūtīšana uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai un automatizēta lēmumu pieņemšana

6.1. Personas datus Sabiedrība paredz sūtīt uz trešajām valstīm, proti, ārpus ES un EEZ valstīm turpmāk minētajos gadījumos:

6.1.1. Datu nodošana, pamatojoties uz lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību.

 • Sabiedrība ir tiesīga nosūtīt personas datus uz trešo valsti, ja Eiropas Komisija ir nolēmusi, ka konkrētās valsts teritorija vai atsevišķa teritorija, vai attiecīga starptautiskā organizācija nodrošina datiem pietiekamu aizsardzības līmeni. Informāciju par Eiropas Komisijas pieņemtiem lēmumiem var noskaidrot Eiropas Komisijas mājas lapā: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/internationaltransfers/adequacy/index_en.htm.
 • Datu valsts inspekcija ir pieņēmusi 2018. gada 10. janvāra lēmumu Nr. 1-1/2 “Par valstīm, kas nodrošina tādu datu aizsardzības pakāpi, kas atbilst attiecīgajai Latvijā spēkā esošajai datu aizsardzības pakāpei”(http://www.dvi.gov.lv/lv/wp-content/uploads/Lemums_1_1_2.pdf) nolemjot, ka papildus iepriekš minētajām ES un EEZ dalībvalstīm tādu datu aizsardzības pakāpi, kas atbilst attiecīgajai Latvijā spēkā esošajai datu aizsardzības pakāpei nodrošina lēmumā minētās valstis.

6.1.2. Datu nodošana, pamatojoties uz atbilstošām garantijām

 • Ja Sabiedrībai ir nepieciešams nosūtīt personas datus uz valsti ārpus ES, bet attiecībā uz kuru Eiropas Komisija nav pieņēmusi lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību, Sabiedrība drīkst nosūtīt datus uz trešo valsti vai starptautisko organizāciju, Sabiedrība sniedz šādas atbilstošas garantijas:

1) sadarbības līgumam piemērojot Eiropas Komisijas vai uzraudzības iestādes izstrādātas (un Eiropas Komisijas apstiprinātas) standarta datu aizsardzības klauzulas, vai

2) saņemot uzraudzības iestādes atļauju, ja ar trešā valstī esošu pārzini vai apstrādātāju tiek slēgts līgums bez iepriekš minētajām apstiprinātajām standarta klauzulām.

6.1.3. Datu nodošana, pamatojoties uz izņēmuma tiesiskiem pamatiem

 • Ja Sabiedrībai ir nepieciešams nosūtīt datus uz valsti ārpus ES, bet attiecībā uz kuru Eiropas Komisija nav pieņēmusi lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību un nav nodrošinātas atbilstošas garantijas, Sabiedrība nosūta datus uz trešo valsti vai starptautisko organizāciju, ja:

1) datu subjekts ir skaidri piekritis nosūtīšanai, balstoties uz pietiekamu iepriekš sniegu informāciju par iespējamiem riskiem, ko šāda nosūtīšana varētu radīt;

2) nosūtīšana ir vajadzīga, lai izpildītu līgumu starp datu subjektu un pārzini vai īstenotu pasākumus pirms līguma noslēgšanas, kas pieņemti pēc datu subjekta pieprasījuma;

3) nosūtīšana ir vajadzīga līguma noslēgšanai starp pārzini un citu fizisku vai juridisku personu datu subjekta interesēs vai šāda līguma izpildei.

6.2. Automatizēta lēmumu pieņemšana Sabiedrībā netiek veikta.

VII. Datu subjekta tiesības

7.1. Jums ir tiesības saņemt mūsu apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kā arī tiesības iepazīties ar Jūsu personas datiem, kurus mēs apstrādājam, informāciju par datu apstrādes mērķiem, apstrādājamo datu kategoriju, datu saņēmēju kategoriju, datu apstrādes periodu, datu iegūšanas avotiem, kā arī to nozīmi un sekām.

7.1.1. Lielāko daļu no šīs informācijas mēs sniedzam Jums šajā Politikā.

7.1.2. Ja šajā Politikā norādītā informācija Jums nav pietiekama, Jūs vienmēr varat vērsties pie mums šīs Politikas 1.2. noteiktajā kārtībā.

7.2. Ja ir mainījušies mūsu rīcībā esošie dati vai Jūs redzat, ka mūsu apstrādātā informācija par Jums ir neprecīza vai nepareiza, Jums ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai izlabot.

7.3. Tajos gadījumos, kad Jūsu datus mēs apstrādājam uz Jūsu piekrišanas pamata, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, un uz Jūsu piekrišanas pamatotā datu apstrāde tiks pārtraukta. Šāda apstrāde netiks pārtraukta, ja tās veikšana ir noteikta likumā vai ar kompetentas iestādes rīkojumu vai tas, ņemot vērā apstrādes būtību, nav iespējams.

7.4. Jebkurā situācijā Jūsu doto piekrišanu un pierādījumu par to mēs varam uzglabāt arī ilgāku periodu, ja tas ir nepieciešams, lai varētu aizsargāt savas tiesības saistībā ar pret mums izteiktām prasībām, pretenzijām.

7.5. Ja Jūs uzskatāt, ka mēs apstrādājam Jūsu datus, pārkāpjot personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības, mēs aicinām vērsties tieši pie mums.

7.6. Ja Jūs nebūsiet apmierināts ar mūsu sniegto atbildi un pamatojumu vai mēs, Jūsuprāt, neveicam nepieciešamās darbības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv; Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011).

7.7. Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm.

7.8. Pastāvot atbilstošiem personas datu apstrādes normatīvajos aktos minētajiem apstākļiem, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, zūd datu apstrādes tiesiskais pamats, Jums ir tiesības lūgt, lai mēs dzēstu Jūsu personas datus. Ja vēlaties izmantot šīs tiesības, lūdzam iesniegt mums rakstisku lūgumu.

7.9. Gadījumā, ja personas dati, kurus mēs apstrādājam, ir izmantojami citiem šajā Politikā minētajiem nolūkiem, un to apstrādes tiesiskais pamats nav piekrišana, mēs varam saglabāt attiecīgo informāciju, lai nodrošinātu citu mērķu sasniegšanu.

7.10. Pastāvot attiecīgiem datu apstrādes normatīvajos aktos minētiem apstākļiem, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, Jūs apstrīdat datu precizitāti, Jūs iesniedzat iebildumus par datu apstrādi uz mūsu leģitīmo interešu pamata, Jums ir tiesības ierobežot Jūsu datu apstrādi.

7.11. Jums ir tiesības lūgt tādu datu pārnesamību, kurus Jūs mums esat iesniedzis elektroniskā formā. Saņemot Jūsu pieprasījumu par datu pārnesamību, mēs Jūsu tiesību realizāciju nodrošināsim, izsniedzot datus plaši izmantojamā un datorlasāmā formātā vai arī nosūtīsim Jūsu pieprasītos datus elektroniskā formā Jūsu izvēlētajam adresātam, ievērojot Jūsu pieprasījumā norādīto informāciju.

7.12. Tiecoties aizsargāt visu mūsu datu subjektu personas datus no nelikumīgas atklāšanas, mums, saņemot Jūsu lūgumu sniegt datus, vai īstenot citas Jūsu tiesības, būs jāpārliecinās par Jūsu identitāti. Šim mērķim mēs varam lūgt Jūs uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, kā arī, ja lūgums attiecas uz Jūsu likumiski pārstāvamo – pilnvaru vai citu pārstāvības apliecinošu dokumentu, izņemot, ja situācija pieļauj izpildīt Jūsu lūgumu bez šādas pārbaudes. Ja savu identitāti un/vai pārstāvību neapliecināsiet, mēs noraidīsim Jūsu iesniegto lūgumu.

7.13. Saņemot apstiprinājumu tam, ka esat tiesīgi izpildīt Jūsu lūgumu, mēs apņemamies nekavējoties, taču ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Jūsu lūguma saņemšanas un pārbaudes procedūras beigām, sniegt Jums informāciju par Jūsu lūguma izpildes virzību.

7.14. Ja Jūsu lūgums ir iesniegts ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, arī atbildi mēs Jums sniegsim ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad tas nebūs iespējams, piemēram, lielā informācijas apjoma dēļ vai ja Jūs lūgsiet Jums atbildēt citā veidā.

7.15. Ja būsim spiesti noraidīt Jūsu lūgumu normatīvajos aktos norādīto apstākļu dēļ, mēs Jūs rakstveidā informēsim par atteikumu, attiecīgi to pamatojot.

VIII. Personas datu drošība

8.1. Mēs izmantojam dažādas drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu Jūsu personīgo informāciju no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas. Personas dati ir pieejami tikai tām personām, kurām tas ir nepieciešams darba pienākumu izpildei un tikai nepieciešamajā apjomā. Ar visām personām, kurām ir pieeja veselības un ģenētiskajiem datiem, ir noslēgti konfidencialitātes līgumi, kā arī šīs personas ir informētas par personas datu aizsardzības noteikumiem un regulāri tiek apmācītas.

8.2. Mūsu izvēlētie pakalpojumu sniedzēji ir rūpīgi atlasīti, mēs no tiem pieprasām, lai tie izmantotu atbilstošus līdzekļus, kas aizsargātu Jūsu datu konfidencialitāti un nodrošinātu Jūsu personīgās informācijas drošību. Tomēr, ja informāciju pārraida ar internetu vai mobiliem sakariem, tās drošību pilnībā nevar garantēt, tādējādi Jums patstāvīgi jāizvērtē ar informācijas konfidencialitāti saistītie riski un tie jāuzņemas, ja nolemjat mums nodot jebkādu informāciju norādītajos veidos.

IX. Personas datu glabāšana

9.1. Sabiedrība saskaņā ar Sabiedrības lietu nomenklatūru glabā personas datus ne ilgāk, kā nepieciešams attiecīgā personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai.

9.2. Sabiedrība, izvēloties kritērijus  personas datu glabāšanai, ņem vērā zemāk norādītos apstākļus: 

9.2.1. vai personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;

9.2.2. kādu periodu attiecīgos personas datus ir nepieciešams glabāt, lai nodrošinātu Sabiedrības vai trešās personas leģitīmo interešu realizāciju un aizsardzību;

9.2.3. kamēr nav atsaukta personas sniegtā piekrišana personas datu apstrādei un nepastāv kāds cits tiesiskais pamats datu apstrādei, piemēram, lai izpildītu Sabiedrībai saistošus pienākumus;

9.2.4. Sabiedrībai nepieciešams aizsargāt datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā dzīvību un veselību.

9.3. Sniedzot pakalpojumus, Sabiedrība ievēro speciālos normatīvos aktus, kas nosaka tā pienākumu saglabāt atsevišķus datus. Ja vēlaties uzzināt detalizētu informāciju lūdzam sazināties ar Sabiedrību, izmantojot augstāk norādīto kontaktinformāciju;

9.4. Ienākošās un izejošās komunikācijas (e-pasta vēstules, pasta vēstules) uzskaite, lai nodrošinātu Sabiedrības leģitīmo interešu ievērošanu, tiks glabāta periodu, kas nepārsniedz piecus gadus, ja vien attiecīgajā komunikācijā netiks atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas, iespējami, palīdzēs Sabiedrībai vai trešajām personām nodrošināt to tiesiskās intereses. Šajā gadījumā, attiecīgais dokuments var tikt saglabāts līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim.

9.5. Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti, ja vien saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepastāvēs pienākums tos glabāt.

9.6. Ilgāka īpaši šajā Politikā norādīto Jūsu personas datu uzglabāšana var tikt īstenota tikai tad, ja:

9.6.1. tas ir nepieciešams, lai mēs varētu nodrošināt savu tiesību aizsardzību saistībā ar prasījumiem, pretenzijām vai prasībām;9.6.2. ir pamatotas aizdomas par nelikumīgām darbībām, kuru dēļ veicama izmeklēšana;9.6.3. Jūsu dati ir nepieciešami pienācīgai strīda, sūdzības izskatīšanai.

X. Personas datu sniegšanas nepieciešamība

10.1. Iegūtie personas dati tiek izmantoti attiecīgo pakalpojumu sniegšanai un Sabiedrības funkciju realizācijai, tam nepieciešamajā apjomā, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Gadījumā, ja personas dati netiek sniegti, Sabiedrībai nav tiesiska pamata sniegt datu subjektam attiecīgo pakalpojumu.

XI. Izmaiņas privātuma politikā

11.1. Sabiedrība patur tiesības veikt izmaiņas savā Privātuma politiku, ja mainās noteikti apstākļi, kuri iespaido personas datu apstrādes regulējumu. Sabiedrība iesaka apmeklēt šo sadaļu regulāri, lai uzzinātu aktuālo informāciju.

11.2. Sabiedrība saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas Sabiedrības mājaslapā.

 

Sastādīja Jānis Karšenieks

2019. gada 17. aprīlī

SIA “RMC-TRANSPORTS”
Reģ. Nr. 40003145516
“Lielcirši”, Vētras, Mārupes novads, Latvija, LV-2167
Tel.:+371 67969555, +371 26807730
e-mail: office@rmclogistics.lv

PAZIŅOJUMS

Par personas datu apstrādes aspektiem un saglabāšanu personāla atlases procesā

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RMC-TRANSPORTS”, reģistrācijas numurs: 40003145516, juridiskā adrese: “Lielcirši”, Vētras, Mārupes novads, LV-2167, tālr.: +371 67969555, e-pasts: office@rmclogistics.lv, (turpmāk – Sabiedrība), kā pārzinis par personas datu apstrādi personāla atlases procesā informē Jūs par to, ka:

 

1. Personas dati

Visa informācija, kas ir iekļauta Jūsu iesniegtajā CV, kā arī, iegūtā informācija no personām, kas ir sniegušas atsauksmes par Jums un Jūs esat nepārprotamā veidā atļāvis/-usi sazināties ar attiecīgajām personām. Gadījumā, ja Jūs tiksiet uzaicināts/-a uz darba interviju, darba intervijas laikā sniegtā informācija, aizpildītie testi un citi pārbaudes darbi ir atzīstami par Jūsu personas datiem.

2. Personas datu apstrādes mērķis jeb nolūks

Sabiedrības personāla atlasei un savu leģitīmo interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi.

3. Datu apstrādes tiesiskais pamats

3.1. Jums ir brīva izvēle piedalīties konkursā uz izsludināto vakanci (datu apstrādes tiesiskais pamats – Jūsu piekrišana).

3.2. Saņemot Jūsu pieteikumu, Sabiedrībai rodas leģitīma interese apstrādāt Jūsu saņemto pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. Strīdus gadījumā atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi.

4. Personas datu saņēmēji

Gadījumā, ja tiek saņemtas sūdzības par konkrēto atlases procesu, tad atlases procesā iegūtā un apstrādātā informācija (Jūsu personas dati) var tikt nodota tiesībsargājošajām vai uzraugošajām institūcijām (piemēram, Datu valsts inspekcijai), kā arī tiesai.

5. Personas datu nosūtīšana uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai un automatizēta lēmumu pieņemšana

5.1. Personāla atlases procesā personas datus Sabiedŗība neparedz sūtīt uz trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām.

5.2. Automatizēta lēmumu pieņemšana personāla atlases procesā Sabiedrībā netiek veikta.

6. Glabāšana

6.1. Visa informācija, kas iegūta, kandidātam piesakoties konkrētajai vakancei un/vai, sniedzot papildus informāciju, piemēram, pārrunu laikā, tiks glabāta ne ilgāk kā sešus mēnešus pēc konkrētā atlases procesa pabeigšanas, lai nodrošinātu Sabiedrības leģitīmās intereses. Sabiedrība, ievērojot datu minimizācijas principu, pēc leģitīmās intereses sasniegšanas, apņemas dzēst attiecīgo informāciju.

6.2. Gadījumā, ja Sabiedrība saņem sūdzības par konkrēto atlases procesu, tad visa atlases procesā apstrādātā informācija (Jūsu personas dati) tiks saglabāta:

6.2.1. līdz ar sūdzības izskatīšanu kompetentajā iestādē uzsāktā procesā galīgā lēmuma spēkā stāšanas dienas, ja tas netiek pārsūdzēts vai apstrīdēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā, vai

6.2.2. līdz galīgā tiesas sprieduma spēkā stāšanās brīdim.

7. Datu subjekta (kandidāta) tiesības

7.1. Jums ir tiesības piekļūt saviem datiem, pieprasīt datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret savu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību un datu labošanu. Tāpat, Jums ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē̄ (Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, info@dvi.gov.lv) ar sūdzību par Sabiedrības rīcību, ja tas pārkāpj Jūsu kā datu subjekta tiesības, atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē personas datu aizsardzību.

7.2. Ievērojot to, ka tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir Jūsu piekrišana un Sabiedrības leģitīmās intereses, Jums ir tiesības pieprasīt datu dzēšanu.

 

Sastādīja Jānis Karšenieks

2019 gada 17. aprīlī

Atzīmēt savu atbildi ar “X”:

Iepazīstoties ar iepriekš minēto informāciju, vēlos, lai Sabiedrība kā personas datu pārzinis saglabā atlases procesā iegūto informāciju par mani, lai izvērtētu pieejamo informāciju un sazinātos ar mani citu vakanču gadījumā, ievērojot šajā paziņojumā minētos apsvērumus. Apzinos, ka, sazinoties ar mani saistībā ar citām vakancēm un man apstiprinot savu vēlmi turpināt dalību jaunajā atlases procesā, tiks uzskatīts, ka es esmu pieteicies/-kusies uz jauno vakanci.

 

□     piekrītu      □    nepiekrītu

 

Parakstot šo pieteikumu, apliecinu, ka esmu iepazinies ar zemāk norādītajiem nosacījumiem par personas datu apstrādes aspektiem.

 

_____________________________ (Vārds, Uzvārds)

                     (paraksts)

 

 

Datums: ______.______.____________

 

SIA “RMC-TRANSPORTS”
Reģ. Nr. 40003145516
“Lielcirši”, Vētras, Mārupes novads, Latvija, LV-2167
Tel.:+371 67969555, +371 26807730
e-mail: office@rmclogistics.lv

PAZIŅOJUMS

Par personas datu apstrādes aspektiem un saglabāšanu pieprasītās informācijas (atbildes) saņemšanai

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RMC-TRANSPORTS”, reģistrācijas numurs: 400003145516, juridiskā adrese: “Lielcirši”, Vētras, Mārupes novads, LV-2167, tālr.: +371 67969555, e-pasts: office@rmclogistics.lv (turpmāk – Sabiedrība), kā pārzinis par personas datu apstrādi personāla atlases procesā informē Jūs par to, ka:

1. Personas dati

Visa informācija, kas ir iekļauta Jūsu e-pastā, ar drošu elektronisko parakstu parakstītajā vai pašrocīgi parakstītajā iesniegumā, kā arī, iegūtā informācija no Sabiedrības esošām sistēmām un datu bāzēm, kurās atrodas (tiek glabāti) Jūsu personas dati, kas nepieciešami, lai apstrādātu Jūsu pieprasījumu. Informāciju par Jūsu personas datu veidiem, kas ir Sabiedrības rīcībā, Jūs varat iegūt, realizējot savas kā datu subjekta piekļuves tiesības.

2. Personas datu apstrādes mērķis jeb nolūks

Informācijas (atbildes) sniegšanai un savu leģitīmo interešu (piemēram, nodrošināties ar pierādījumu, ka atbilde ir sniegta) nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar informācijas (atbildes) sniegšanu.

3. Datu apstrādes tiesiskais pamats

3.1. Jums ir brīva izvēle vērsties Sabiedrībā informācijas (atbildes) saņemšanai, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz dokumenta juridiskā spēka esību un pamatojumu (datu apstrādes tiesiskais pamats – uz pārzini attiecināmo juridisko pienākumu izpilde). Neievērojot dokumenta juridiskā spēka un pamatojuma prasības, Sabiedrība nespēs izskatīt un izvērtēt Jūsu e-pastā, ar drošu elektronisko parakstu parakstītajā vai pašrocīgi parakstītajā iesniegumā ietverto lūgumu pēc būtības.

3.2. Saņemot Jūsu e-pastu un/vai iesniegumu, ja to saturs nav saistīts ar personas datu aizsardzību, Sabiedrībai rodas leģitīma interese apstrādāt Jūsu saņemto e-pastu un/vai iesniegumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju un sniedzot Jums atbildi. Strīdus gadījumā informācijas (atbildes) sniegšanas procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi un atbildes sniegšanas faktu un tās saturu.

3.3. Saņemot Jūsu e-pastu un/vai iesniegumu, ja to saturs ir tieši saistīts ar personas datu aizsardzību, Sabiedrībai ir jāizpilda uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, proti, sniegt pamatotu un argumentētu atbildi uz datu subjekta pieprasījumu, realizējot datu subjekta tiesības. Strīdus gadījumā informācijas (atbildes) sniegšanas procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi un atbildes sniegšanas faktu un tās saturu.

4. Personas datu saņēmēji

Gadījumā, ja tiek saņemtas sūdzības par informācijas (atbildes) sniegšanas procesu, tad šī procesā iegūtā un apstrādātā informācija (Jūsu personas dati) var tikt nodota tiesībsargājošajām vai uzraugošajām institūcijām (piemēram, Datu valsts inspekcijai, Patērētāju tiesību aizsardzības centram u.tml.), kā arī tiesai.

5. Personas datu nosūtīšana uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai un automatizēta lēmumu pieņemšana

5.1. Informācijas (atbildes) sniegšanas procesā personas datus Sabiedrība neparedz sūtīt uz trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām.

5.2. Automatizēta lēmumu pieņemšana informācijas (atbildes) sniegšanas procesā Sabiedrībā netiek veikta.

6. Glabāšana

6.1. Visa informācija, kas iegūta informācijas (atbildes) sniegšanas procesā, ja tas ir saistīts ar personas datu aizsardzību, tiks glabāta ne ilgāk kā piecus gadus pēc atbildes sniegšanas dienas, lai nodrošinātu Sabiedrības leģitīmās intereses. Sabiedrība ievērojot datu minimizācijas principu, pēc leģitīmās intereses sasniegšanas, apņemas dzēst attiecīgo informāciju.

6.2. Visa informācija, kas iegūta informācijas (atbildes) sniegšanas procesā, ja tas nav saistīts ar personas datu aizsardzību, tiks glabāta ne ilgāk kā desmit gadus pēc atbildes sniegšanas dienas, lai nodrošinātu Sabiedrības leģitīmās intereses. Sabiedrība ievērojot datu minimizācijas principu, pēc leģitīmās intereses sasniegšanas, apņemas dzēst attiecīgo informāciju.

6.3. Gadījumā, ja Sabiedrība saņem sūdzības par konkrēto informācijas (atbildes) sniegšanas procesu, tad visa šī procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta līdz ar sūdzības izskatīšanu kompetentajā iestādē uzsāktā procesā galīgā lēmuma spēkā stāšanas dienas, ja tas netiek pārsūdzēts vai apstrīdēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā, vai līdz galīgā tiesas sprieduma spēkā stāšanās brīdim.

7. Datu subjekta (kandidāta) tiesības

Jums ir tiesības piekļūt saviem datiem, pieprasīt datu apstrādes ierobežošanu, dzēšanu vai iebilst pret savu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu labošanu. Tāpat, Jums ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē̄ (Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, www.dvi.lv) ar sūdzību par Sabiedrības rīcību, ja tā pārkāpj Jūsu kā datu subjekta tiesības, atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē personas datu aizsardzību.

Sastādīja Jānis Karšenieks

2019. gadā 17. aprīlī

Parakstot šo paziņojumu, apliecinu, ka esmu iepazinies ar zemāk norādītajiem nosacījumiem par personas datu apstrādes aspektiem.

 

_____________________________ (Vārds, Uzvārds)

                     (paraksts)